Volby do Evropského parlamentu se blíží - přinášíme vám souhrn všech důležitých informací pro voliče

Volby do Evropského parlamentu (EP) se konají v měsíci květnu opět po pěti letech a probíhají v celé Evropské unii.

PřílohaPDF

Jak se volí do Evropského parlamentu?

Volby do Evropského parlamentu (EP) se konají v měsíci květnu opět po pěti letech a probíhají v celé Evropské unii. Do EP se volí poměrovým systémem, tedy podobně jako do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro české voliče jsou však tyto volby zvláštní v tom, že se nevolí celý zastupitelský sbor, ale jen jeho část – v ČR pak konkrétně 21 poslanců z celkem 751 členů EP.

Od voleb do Poslanecké sněmovny se tyto volby liší i z pohledu kandidujících stran, které jednají jen s jedním registračním úřadem (a tím je Ministerstvo vnitra ČR), nikoli se 14 krajskými úřady. Aby volební strana mohla vstoupit do procesu přidělování mandátů, musí získat alespoň 5 % platných hlasů, odevzdaných v ČR, tím se strana dostane do tzv. skrutinia, což je proces přepočtu hlasů na mandáty. V něm se stranám rozdělují křesla v EP podle jejich úspěšnosti u voličů.

Ministerstvu vnitra bylo podáno 40 kandidátních listin, tj. o 2 více než před 5 lety, zaregistrováno jich bylo 39, neboť 1 byla vyřazena. Na jedné kandidátní listině může být uvedeno maximálně 28 kandidátů. Seznamy kandidátů za jednotlivé strany jsou zveřejněny na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Také pro obce je příprava a zajištění průběhu voleb do EP jiná než v jiných volbách, a to zejména ve speciální a poměrně složité proceduře tvorby seznamu voličů (ten se sestavuje ve 4 fázích) a v tom, že obec musí počítat i s voliči – cizinci z EU, kteří tu mají trvalý či přechodný pobyt.

Kdo může v ČR volit?

 • občan ČR, který dosáhl alespoň 25.05.2019 věku 18 let a je  u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP (to neplatí ve výjimečných zákonem stanovených případech, např. pokud volič hlasuje na voličský průkaz)
 • občan jiného členského státu EU, který dosáhl alespoň 25.05.2019 věku 18 let, je nejméně od 10.04.2019 přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu na území ČR
  a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP na základě své osobní žádosti (to neplatí ve výjimečných zákonem stanovených důvodech, např. pokud volič hlasuje na voličský průkaz)
 • žádný z voličů nemůže mít omezení svobody z důvodu ochrany zdraví ani omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Lze hlasovat na voličský průkaz?

 • ano, lze
 • volič o něj může požádat obecní nebo zastupitelský úřad v místě svého pobytu, a to buď písemně s úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky z datové schránky voliče, a to do 17.05.2019, anebo osobně až do 22.05.2019
 • na voličský průkaz lze hlasovat v kterékoli volební místnosti v ČR
 • voličský průkaz musí volič ve volební místnosti odevzdat

Kdy se volby konají?

 • v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin

Kde se ve Šluknově volby konají?

 • v našem městě se bude hlasovat ve čtyřech volebních okrscích:

  okrsek č. 1 – přízemí Městského úřadu (recepce), nám. Míru 1, Šluknov
  okrsek č. 2 – přízemí v Základní škole (tělocvična), Žižkova 722, Šluknov
  okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečovatelskou službou (jídelna), Lužická 1093, Šluknov
  okrsek č. 4 – přízemí v objektu požární zbrojnice, Království 221, Šluknov
 • na obálce, ve které volič obdrží domů hlasovací lístky, je rovněž uveden volební okrsek, do kterého volič patří a kam by měl jít volit

Jak se bude volit?

 • nejpozději 3 dny před volbami všichni voliči obdrží hlasovací lístky, v případě jejich ztráty či poškození obdrží novou sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti
 • po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči umožněno hlasování
 • v případě závažných důvodů lze požádat před konáním voleb městský úřad (evidence obyvatel, pí Slavíková – tel. 412 315 312), nebo ve dnech konání voleb příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost – k voliči jsou v tomto případě vyslání dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou

Jak lze upravovat hlasovací lístek?

 • volič může vybrat jen jeden hlasovací lístek z celé sady, tedy hlasuje jen pro jednu volební stranu
 • poté může, ale nemusí, udělit maximálně dvěma kandidátům preferenční hlasy,
  a to tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo
 • poté volič takto upravený hlasovací lístek vloží do šedé úřední obálky
  a vhodí do volební schránky
 • neplatný je např. hlas v případě vhození více hlasovacích lístků v jedné obálce, na jiném než předepsaném tiskopise, přetržený hlasovací lístek a hlasovací lístek, který není vložen do úřední obálky (šedé)

Kde lze zjistit další potřebné informace?

Všechny potřebné informace k volbám jsou k dispozici také na webu našeho města: www.mestosluknov.cz/urad-volby, anebo na webu Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/volby v odkaze Volby do Evropského parlamentu.

 Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

Buďte s námi ve spojení