Od 1.8.2019 vstoupily v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města dne 9.7. 2019 byly schváleny (aktualizovány) dvě obecně závazné vyhlášky.

Plné znění všech platných vyhlášek města naleznete zde.

Co je nového?

Tou první byla Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov.

Ve vyhlášce nově přibyl pojem jedlé oleje a tuky, kdy je občané mohou odkládat ve vlastní plastové nádobě do sběrného dvora.

Další změnou je omezení množství objemného odpadu předávaného do sběrného dvora a to v množství 200 kg v jednom dni. Občané budou mít možnost objemný odpad 3x ročně předat do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných po městě. O termínu a místu budou včas informováni v místním tisku a na webových stránkách města Šluknov.

Ve vyhlášce se rovněž uvádí, že město přiděluje nádoby v závislosti na počtu uživatelů objektu (vychází z orientačního údaje 25 litrů směsného odpadu na osobu a týden, jakožto objemu, který zpravidla umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad vznikající osobám užívajících daný objekt); v případě, že objem nádoby uživatelům nevyhovuje, je možné využít dalších způsobů odkládání této složky komunálního odpadu.

Tyto složky jsou také uvedeny v nové vyhlášce. Směsný komunální odpad lze nad rámec limitovaného množství předat také do sběrného dvora, případně do typizovaných pytlů, které obdržíte na MěÚ ve Šluknově, Odbor rozvoje a životního prostředí.

S novou vyhláškou se můžete podrobně seznámit na webových stránkách města Šluknov. Zde najdete také seznam a vyznačení umístění kontejnerů na tříděný odpad v mapě města. K nahlédnutí je také na MěÚ ve Šluknově, sekretariát.

 

Druhou schválenou vyhláškou byla Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů na některých vybraných veřejných prostranstvích obce, kterými jsou: náměstí Míru, okolí autobusového terminálu, Křížová cesta a okolí hřbitova, okolí vlakového nádraží, okolí Základní školy J. Vohradského Šluknov, park za malometrážními byty v ulici Rumburská, veřejné prostranství za Dental Institutem, dětské hřiště a Fit park v Lužické ulici a jeho okolí, dětské hřiště v Sokolské ulici a jeho okolí, dětské hřiště v lokalitě Sídliště, okolí domu s pečovatelskými byty v ulici Na Příkopě a Nerudově ulici, okolí domu s pečovatelskou službou v Lužické ulici, okolí školní jídelny v ulici Zahradní, okolí studánky v ulici Dr. E. Beneše, okolí kostela sv. Vavřince v městské části Království, okolí Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov, okolí Mateřské školy v ulici Žižkova, nově na Židovském vrchu a jeho okolí, kde byla vybudována nová vyhlídka.

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na prostor zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujícího hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu. Dále pak na veřejnosti přístupné kulturní akce, jejichž nedílnou součástí je prodej občerstvení, dle předchozí vyhlášky bylo nutné tuto výjimku řešit podáním písemné žádosti na Městském úřadě ve Šluknově, kdy o udělení výjimky rozhodovala Rada města. Nově se žádost o udělení výjimky podávat nemusí.

ORŽP B. Naňáková, šéfredaktorka J. Schneiderová

Buďte s námi ve spojení