Město nabízí k prodeji 2 bytové domy v centru města

Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání dne 3.10.2019 rozhodlo o záměru prodat některé další nemovitosti z majetku města. Jedná se o 2 bytové domy s průměrným stářím kolem 100 let, nacházející se v centru města. Nabídky je možné podávat do 29.11.2019 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Šluknov.

Dům čp. 4 v ul. Smetanova, 4 bytové jednotky + nebytový prostor, minimální kupní cena 3.370.000,- Kč

Dům čp. 4 v ul. Smetanova, 4 bytové jednotky + nebytový prostor

Dům čp. 6 v ul. Smetanova, 5 bytových jednotek, minimální kupní cena 2.300.000,- Kč

Dům čp. 6 v ul. Smetanova, 5 bytových jednotek

 

Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:

a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi do SJM, uvést u obou manželů), u zájemce právnické osoby obchodní firma společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, provozovnu, zodpovědnou osobu (statutární orgán)

b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo právnické osoby, u zájemce právnické osoby je nutno doložit nabídku originálem/ověřeným opisem výpisu z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne staršího než 3 měsíce přede dnem uvedeným
v tomto záměru jako poslední den pro podání nabídky

c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby

d) nabízená kupní cena za Předmět převodu v Korunách českých

e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je nutno doložit příslib úvěrující banky

f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy

g) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží ověřené zmocnění – plnou moc k zastupování ke všem právním i správním úkonům souvisejících s koupí předmětu prodeje

h) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení

i) místo, datum a vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou.

Podrobné informace lze získat na stránkách www.mestosluknov.cz, na úřední desce města nebo na odboru správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 340, 412 315 342, email: masopust@mesto-sluknov.cz.

Ing. Petr Masopust 
vedoucí Odboru správy majetku

Buďte s námi ve spojení