Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 25. leden 2023

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov
Datum konání: ve středu 25. ledna 2023 od 16:00 hodin

PřílohaPDF

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostou města Ing. Tomášem Kolonečným.

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov
Datum konání: ve středu 25. ledna 2023 od 16:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Jmenování předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Šluknov
 6. Neinvestiční účelové dotace na opravu fasád a střech 2023
 7. Úprava Návrhu změny č. 2 Územního plánu Šluknov
 8. Podání žádosti o dotaci na obnovu válečného památník v areálu Křížové cesty v Království
 9. Bezúplatný převod pozemků – výstavba nové požární stanice HZS
 10. Různé
 • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
 • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
 1. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
 2. Závěr zasedání

Ve Šluknově dne 17.01.2023

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města

Buďte s námi ve spojení