Investiční akce v letošním roce

Jelikož se po zimě rozbíhá stavební sezona, rádi bychom vás informovali o největších investičních akcích, které jsou v rozpočtu navrženy (a nejen těch).

Nejvýznamnější akcí je pro letošek obnova veřejných ploch v oblasti garáží v Rumburské ulici. Byť je zdejších více než 200 garáží v rukou soukromých vlastníků, plochy mezi nimi jsou v majetku města a v minulosti byly udržovány spíše nahodile a zejména nebyl nikdy vyřešen problém s odvodněním ploch. V letošním roce zahájená akce, která je podpořena dotačními prostředky, počítá se zřízením komplexního vsakovacího systému a vyspádováním všech ploch do vsakovacích boxů. Z vlastních prostředků města pak proběhne vyasfaltování příjezdových komunikací ke garážím z obou stran a zpevnění první plochy zatravňovací dlažbou. Další by měly následovat postupně v letech nadcházejících. Zároveň bude lokalita osvětlena nově zřízeným veřejným osvětlením v počtu 13 lamp.

Investice v oblasti komunikací: nové asfaltové povrchy v celkem 7 lokalitách (Království, Šluknov – ul. Sukova a Karlova, Císařský, Nová Ves, Nové Hraběcí – 2 komunikace), vydláždění ul. Nerudova podél DPS, rozšíření ul. Tyršova o podélné stání pro 13 vozidel, dokončení obnovy 4 mostů v Císařském, nový přístřešek autobusové zastávky Císařský, Pod Hrazeným, stabilizace části chodníku v Císařském, obnova veřejného osvětlení v ul. Lužická, výměna svítidel VO v centru města za úsporné LED

Investice v oblasti vodního hospodářství: zpevnění břehu Pivovarského rybníka, další část obnovy zatrubněného potoka ze Zezuláku

Investice v oblasti školství: dokončení modernizace šaten a chodeb ve sklepních prostorách ZŠ J. Vohradského, dokončení výměny oken na hlavní budově ZŠ, revitalizace nádvoří ZŠ J. Vohradského

Investice v oblasti památek: dokončení opravy havarijní části střechy sladovny, další etapa výměny oken v objektu knihovny, další etapa revitalizace křížové cesty v Království (grotta sv. Petra vč. restaurování sochy), nová střecha kapličky v Novém Hraběcí

Investice v oblasti hřbitovů: obnova bývalé márnice na hřbitově v Království, obnova schránek kolumbária ve Šluknově

Investice v oblasti hřišť: nový vrt pro zavlažování stadionu Slávy Novotného

Investice v oblasti životního prostředí: obnova kontejnerového stání v ul. Pivovarská, druhá etapa ošetření lipové aleje Rybničná

Projektové dokumentace: úprava cyklostezky v lokalitě Harta, obnova střechy Domu kultury

Výčet není kompletní, kromě výše zmíněných se uskuteční ještě řada menších aktivit, příp. mohou čerpání rozpočtu ovlivnit obdržené dotace, k nimž se žádosti nyní aktuálně připravují.

V průběhu roku budeme o realizovaných akcích průběžně informovat.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení