Pár zajímavostí o letošní největší městské akci

Téměř 9 milionů korun letos investuje město Šluknov do lokality garáží na Rumburské ulici. Jedná se o nápravu dlouho neřešeného stavu, který místo provází již od počátku stavby samotných garáží v 70. letech. Ty byly vybudovány v souvislosti s výstavbou sídliště na místě bývalého továrního objektu a až na výjimky byly situovány v naprosté rovině bez jakéhokoliv odvodnění. Tento stav spolu s nepříliš propustným podložím od počátku zapříčiňoval problémy s vodou, která se zde neustále držela a likvidovala jakékoliv snahy o nápravu zpevněných štěrkových ploch.

Next Generation EU

V roce 2018 jsme se problémem začali hlouběji zabývat a zadali projektantům vyřešení tohoto problému – tj. navržení fungujícího systému odvodnění a optimálních zpevněných ploch. Jelikož v lokalitě ani v její blízkosti neexistuje dešťová kanalizace, ukázalo se jako jediné vhodné řešení vsakování dešťových vod přímo na místě, a to do vsakovacích plastových boxů, které jsou u většiny ploch umístěny na středu mezi jednotlivými garážovými stáními. Boxy mají dno 1,6 metru pod terénem a jsou 60 cm vysoké. Propojený systém funguje tak, že jednotlivé plochy jsou do nich vyspádovány a skrz přirozenou filtraci formou geotextilie stéká voda do boxů, kde se postupně vsakuje. Boxy jsou podle hydrogeologického posouzení dimenzovány tak, aby pojmuly i vodu stékající na zpevněné plochy ze střech garáží. Pro případ přívalových srážek, které boxy nemusí pohltit, jsou všechny plochy opatřeny bezpečnostními přelivy, kdy v případě naplnění boxů stéká voda do vybudovaných příkopů nebo vysvahovaného terénu tak, aby nebyly plochy vymílány.

Co se týče úpravy ploch, zůstává většina povrchů prozatím ve stávajícím stavu, tj. v provedení ze zhutněné štěrkodrti, nicméně projekt počítá se zpevněním všech ploch formou betonové vsakovací dlažby, která bude příjemně pojízdná a zároveň umožní vsakování do boxů. V úvodní fázi projektování byla prověřována i možnost zřízení asfaltových povrchů v lokalitě, avšak vzhledem k téměř nulové propustnosti tohoto povrchu by ani v případě zřízení odtokových kanálků systém nestíhal vodu vsakovat a v období přívalových dešťů by v plochách došlo ke vzniku „jezírek“ a zaplavení jednotlivých garáží. Navržené řešení kombinace vsakovacích boxů a dlažby je tak pro lokalitu jediné možné.

Vedení města vzhledem k nákladům na revitalizaci celé lokality (vsakovací boxy + zpevněné povrchy) přesahující částku 20 mil. Kč rozhodlo o postupné realizaci rozložené do období cca 3-4 let, kdy v letošním roce jsou z dotačních prostředků (výše dotace cca 3 mil. Kč) hrazeny vsakovací boxy a vyspádování ploch a z vlastních prostředků příjezdové asfaltové komunikace z ulic Rumburská a TGM a jedna ucelená dlážděná plocha mezi garážemi. V následujících třech letech bychom pak ve vazbě na schválené rozpočty města realizovali všechny zbylé dlážděné plochy, a to postupně dle intenzity využívání jednotlivých ploch.

Poslední součástí investice v lokalitě je pak rekonstrukce veřejného osvětlení. Garáže jsou dnes nasvětlovány 8 původními lampami, které jsou značně poruchové, energeticky neúsporné a zejména nevhodně umístěné, díky čemuž je většina lokality tmavá. V koordinaci s probíhajícími pracemi tak probíhá pokládka kabeláže a po dokončení úpravy bude osazeno celkem 13 lamp s úspornými, avšak efektivně fungujícími svítidly, které osvětlí rovnoměrně celou lokalitu. Práce budou probíhat do letních měsíců, přičemž odvodnění bude dokončeno do konce června, úpravy komunikací a osvětlení o měsíc později.

Závěrem článku bychom rádi poděkovali všem více než 200 vlastníkům zdejších garáži za trpělivost, schovívavost a pochopení. Níže přikládáme několik fotografií přibližující přípravu a realizaci projektu, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho pod­poru získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení