OTEVŘENÝ DOPIS VEDOUCÍ ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV

Vážení spoluobčané, na sociálních sítích byl zveřejněn a následně doručen na Městský úřad Šluknov „otevřený dopis“, jehož autorem je Mgr. Bc. Petr Barcal, MBA. Obsah dopisu je zaměřen na problematiku provozu letního kina v Království a údajného protizákonného jmenování Ing. Bc. Ivany Lukešové do funkce vedoucí odboru. Považujeme za důležité veřejně reagovat na otevřený dopis otevřenou odpovědí.

OTEVŘENÝ DOPIS ING. BC. IVANĚ LUKEŠOVÉ …….

Viz. příloha v souborech ke stažení.

REAKCE MĚSTA NA OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane magistře,

reaguji na Váš Otevřený dopis Ing. Bc. Ivaně Lukešové, vedoucí Odboru kultury Městského úřadu ve Šluknově, který byl na městský úřad doručen datovou schránkou.

Zastupitelstvo města Šluknov na svém zasedání dne 14.05.2020 mělo v programu jednání žádost Společnosti K+M+K Barci, s. r. o., o zkrácení doby nočního klidu, nikoli o úpravu provozní doby, jak uvádíte. Zastupitelstvo nemá právo rozhodovat o úpravě provozní doby soukromého subjektu. Žádost byla adresována Zastupitelstvu města Šluknov, kterému výhradně přísluší se žádostí zabývat.  Vedoucí odboru kultury Ing. Bc. Lukešová neměla oprávnění se žádostí věcně zabývat, projednat ji a předložit zastupitelstvu.

Žádost společnosti K+M+K Barci, s. r. o. byla projednána na veřejném zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaném dne 14.05.2020. Každý měl možnost se debaty na jednání zastupitelstva zúčastnit a vyjádřit svůj názor, čehož mnozí využili a nelze jim to v žádném ohledu zazlívat. V rámci diskuze vystoupila Ing. Bc. Lukešová jako občanka města žijící v Království, sdělila svůj osobní názor, nikoli názor tamějších obyvatel. Vystoupit na zastupitelstvu a sdělit svůj názor je právo každého občana. I Vy jste měl zákonné právo se k tomuto bodu osobně vyjádřit, jehož jste nevyužil.

K omezování doby nočního klidu pak uvádím, že samotná existence ochrany nočního klidu nevylučuje pořádání společenských akcí v období od 22. do 6. hodiny. Tyto akce se nicméně v době nočního klidu musejí konat tak, aby nenarušovaly noční klid natolik intenzivně, že by již došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku. Úprava doby nočního klidu obecně závaznou vyhláškou slouží k tomu, aby ve výjimečných případech nebyl potrestán ten, kdo noční klid intenzivně porušuje.

Na ochraně nočního klidu je nepopiratelný veřejný zájem, který nelze jednoduše odsunout ve prospěch kulturního vyžití. Lze se domnívat, že požadovaná úprava doby nočního klidu by již postrádala prvek výjimečnosti, neboť navrhováno bylo zkrácení doby nočního klidu pro všechny pátky a soboty v období od května do září, tj. 44 nocí v roce.

Pro udělení výjimky o zkrácení doby nočního klidu musí být splněny podmínky výjimečnosti akce, předvídatelnosti, rozumnosti a přiměřenosti, protože do práva obyvatel města na nerušený odpočinek v noční době by mělo být zasahováno jen v nejméně omezujícím rozsahu a jen tehdy, pokud je to skutečně nezbytné.

Zastupitelé města Šluknov byli v dostatečném předstihu před samotným rozhodováním o žádosti Společnosti K+M+K Barci, s. r. o. informováni o tom, jak se na problematiku omezování doby nočního klidu dívá Ústavní soud a jaká pravidla vytyčuje Ministerstvo vnitra. Měli tedy k dispozici relevantní materiály týkající se této problematiky a na základě těchto skutečností a dle svého uvážení se zastupitelé rozhodli žádosti Společnosti K+M+K Barci, s. r. o. nevyhovět. Pro vyhovění žádosti nehlasoval nikdo ze 14 přítomných zastupitelů. Každý zastupitel je za své rozhodnutí osobně zodpovědný.

Na závěr pak doplňuji, že ve věci okolností a zákonnosti procesu jmenování Ing. Bc. Ivany Lukešové vedoucí odboru se mýlíte. Jmenování paní vedoucí bylo v měsíci listopadu loňského roku předmětem kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj a výsledkem kontroly bylo, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a jmenování proběhlo bez dalšího v souladu se zákonem.
O výsledku kontroly byli zastupitelé města informováni e-mailovou zprávou od starostky města ze dne 20.11.2019, takže i tvrzení ohledně zamlčování informací před zastupiteli je nepravdivé.

Naším zájmem není v žádném případě omezování pořádání kulturních akcí. Naopak vnímáme možnost kulturního vyžití pro občany jako velmi přínosné. Je nicméně vždy nutné zohlednit všechny relevantní okolnosti a vážit všechny dotčené zájmy - soukromé i veřejné.

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Soubory ke stažení

clanky12455/otevreny-dopis.pdf29 kBOTEVŘENÝ DOPIS VEDOUCÍ ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOVVloženo: 30. 06. 2020, 14:21h

Buďte s námi ve spojení