Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek dne 26. května 2022

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro, Zámecká 642, Šluknov
Doba konání: čtvrtek 26. května 2022 od 16:00 hodin

PřílohaPDF

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání podané žádosti o změnu Územního plánu Šluknov
 5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
 6. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov, Závěrečného účet města Šluknov za rok 2021 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2021
 7. Novelizace rozpočtové skladby - úprava schváleného rozpočtu Města Šluknov pro rok 2022
 8. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2022
 9. Odepsání nevymahatelné pohledávky
 10. Pozemky
  • Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD (p. p. č. 1368/1 v k. ú. Císařský, p. p. č. 93/4 v k. ú. Nové Hraběcí)
  • Dar pozemku
  • Nákup pozemku
  • Prodej pozemku (část p. p. č. 1978/1 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 766/3, p. p. č. 851/2, část 2268 vše v k. ú. Království, p. p. č. 2621/12 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 919/1 v k. ú. Rožany)
  • Směna pozemků (části p. p. č. 2888/1v k. ú. Království)
 11. Různé
  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
 12. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
 13. Závěr zasedání

 

Buďte s námi ve spojení