Město Šluknov nabízí k prodeji 2 bytové domy s průměrným stářím kolem 90 let, nacházející se v centru města

Město Šluknov se potýká s nedostatkem finančních prostředků na opravy a údržbu bytového fondu. Ten je z minulosti zanedbán a vyžaduje velké investice, aby se jeho stav postupně zlepšil. V posledních letech se sice začalo do objektů města více investovat, ale na komplexnější opravy všech domů to stejně nestačí.

Zastupitelstvo města proto na svém 5. zasedání dne 9.7.2019 rozhodlo o záměru prodat některé další nemovitosti z majetku města. Jedná se o 2 bytové domy s průměrným stářím kolem 90 let, nacházející se v centru města.

Dům čp. 108-109 na nám. Republiky, 6 bytových jednotek, minimální kupní cena 3.000.000,- Kč

ukázat na mapě

Dům čp. 209 v ul. Budišínská, 5 bytových jednotek, minimální kupní cena 2.530.000,- Kč

ukázat na mapě

Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:

a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi do SJM, uvést u obou manželů), u zájemce právnické osoby obchodní firma společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, provozovnu, zodpovědnou osobu (statutární orgán)

b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo právnické osoby, u zájemce právnické osoby je nutno doložit nabídku originálem/ověřeným opisem výpisu z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne staršího než 3 měsíce přede dnem uvedeným
v tomto záměru jako poslední den pro podání nabídky

c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby

d) nabízená kupní cena za Předmět převodu v Korunách českých

e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je nutno doložit příslib úvěrující banky

f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy

g) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží ověřené zmocnění – plnou moc k zastupování ke všem právním i správním úkonům souvisejících s koupí předmětu prodeje

h) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení

i) místo, datum a vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou.

Podrobnější informace lze získat na stránkách www.mestosluknov.cz, na úřední desce města nebo na odboru správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 340, 412 315 342, email: masopust@mesto-sluknov.cz.

Ing. Petr Masopust
vedoucí Odboru správy majetku

Buďte s námi ve spojení