Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí městského úřadu Šluknov za rok 2023

Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2023. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Šluknov a schváleným rozpočtem. V roce 2023 ORŽP hospodařil s téměř polovinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě.

Po řadě let, kdy jsme se nevyhnuli personální změně na našem odboru, byl tento rok po dlouhé době první stabilní v jednotném složení. Během roku se podařilo získat značné množství dotačních prostředků zejména z rozběhnuvšího se programu IROP, přičemž většina akcí je naplánována až na roky následující, a to s plánem až do roku 2026. Rovněž se podařilo realizovat poměrně zásadní změny v odpadovém hospodářství tak, abychom snižovali produkci směsného komunálního odpadu a investovat dosud rekordní prostředky do městských komunikací.

Na akcích uvedených ve zprávě pracovali pracovníci odboru ve složení:
Mgr. Martin Chroust – vedoucí odboru
Bc. Michal Bušek – odborný pracovník (investice, územní plánování, památková péče)
Bc. Tea Mansfeldová – odborná pracovnice (odpadové hospodářství)
Bc. Ladislav Čurgali, DiS. – odborný pracovník (silniční správní úřad, správce komunikací)
Bc. Jan Dvorak, DiS. – odborný pracovník (veřejná zeleň, péče o krajinu)


§ 2212 Silnice (opravy ulic) 11.726.760 Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (Garáže, chodníky) 20.037.640 Kč
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) 189.380 Kč
§ 2310 Pitná voda (ATS Jihozápad čištění a opravy studní a studánek) 1.029.110 Kč
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy a kamery kanalizace) 281.160 Kč
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (zatrubněný potok) 26.900 Kč
§ 3113 Základní školy (výměna oken ZŠ, nádvoří, modernizace šaten) 13.429.910 Kč
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (sladovna, márnice Království) 8.262.270 Kč
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (křížky, kaple)392.780 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (správa stadionu) 2.379.300 Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 312.720 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení (EPC, reko VO Lužická správa a údržba) 6.394.080 Kč
§ 3632 Pohřebnictví (správa a údržba) 1.357.860 Kč
§ 3635 Územní plánování (změna ÚP) 435.800 Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj (lokalita Jihozápad) 1.512.280 Kč
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 117.080 Kč
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10.078.930 Kč
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2.285.640 Kč
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostárna, svoz) 831.060 Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, péče, výsadby) 5.154.920 Kč

Celkem výdaje v Kč 86.046.200 Kč

Buďte s námi ve spojení